برای تماس با امداد ویندوز مرکز تعمیر کامپیوتر در محل در تهران  میتوانید از فرم تماس زیر به صورت آنلاین استفاده کنید یا می توانید به شماره تماس زیر زنگ بزنید

شماره تماس های ما :